در حال بارگزاری
fashion img

Blog Details

img
5K 426 20 1398/2/29 - 8:59

مداد چوبی یا مدادنوکی

روزی را که برای اولین بار مداد دست گرفتید را یادتان میاید ؟برای کلاس اولی ها همیشه معلمان تاکید داشتند که از مدادچوبی اس...
بیشتر